દૈનિક કાર્યક્ર્મ

દૈનિક કાર્યક્ર્મ

5:45 AM જાગવુ
6:00 AM ઉષ: પાન
6:30 - 7:45 યોગ
8:00 AM ઔષધિય ઉકાળો / રસાહાર / ફ્ળાહાર
8:30 AM વિવિધ ઉપચાર
11:00 AM નેચરોપેથ રાઉન્ડ
12:00 - 12:30 ભોજન
12:30 - 2:00 આરામ
2:30 - 3:00 માટીપટ્ટી
2:00 - 2:30 લપેટ
3:00 - 6:00 વિવિધ ઉપચાર, એક્યુપ્રેશર
4:00 ઔષધિય ઉકાળો/રસાહાર/ ફ્ળાહાર
4:30 - 6:00 ફિઝીયોથેરાપી કસરત
6:00 - 6:30 ભોજન
6:30 - 7:30 આરામ/ મુલાકાત સમય
7:30 - 8:00 પ્રાર્થના
9:00 PM યોગનિંદ્રા/ શયન